Cooperation with CDT

Име на проектот:Користење на новите медиуми во промовирањето на транспарентноста на владите

Донатор: NED – National Endowment for Democracy

Износ: 48.500,00$

Учество на донаторот: 100%

Учесници во проектот:

Центар за демократска транзиција (Црна Гора);

Зошто не? (Босна и Херцеговина);

Центар за истражување, транспарентност и одговорност (Србија);

Граѓанска асоцијација МОСТ (Македонија).

Период на реализација на проектот:01.05.2013 – 31.01.2014

За проектот:Проектот има за цел да обедини четири организации од Балканот кои се занимаваат со отвореноста и одговорноста на институциите, со што би се овозможила меѓусебна размена на знаења и искуства. Исто така, преку мониторинг на отвореноста на владите и министерствата во сите четири земји, проектот ќе овозможи регионална споредба со што би се креирала конкурентна околина и простор за заеднички напредок. Преку внимателно испланирани активности, четирите организации ќе спроведат мониторинг на владите и министерствата, а потоа ќе креираат препораки базирани на сопствените искуства. Дополнителната вредност на проектот е можноста организациите да ја развијат мрежата иницирана со овој проект и да продолжат со активностите на застапување дури и по завршувањето на овој проект.

Специфичните цели на проектот се:

  • Овозможување на меѓусебна размена на знаења и искуства преку формирање на мрежа од организации кои се занимаваат со отвореноста и одговорноста на институциите;
  • Овозможување на регионална споредба на транспарентноста на владите и министерствата преку резултатите од мониторингот;
  • Подобрување на отвореноста на институциите преку активности на застапување и препораки базирани на резултатите од мониторингот.

Во рамките на активностите од регионалниот проект „ Употреба на новите технологии во промоција на транспарентноста на владата”, Граѓанската асоцијација МОСТ денес одржи конференција на тема “Е-транспарентноста на институциите во Република Македонија”.

На конференцијата учество зедоа претставници од министерствата при Владата на Република Македонија и претставници од здруженија на граѓани кои се активни во сферата која беше тема на конференцијата.

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

In the frames of the project “Using New Media to Promote Government Transparency”, implemented by the Center for Democratic Transition (Montenegro) in collaboration with Why Not (Bosnia and Herzegovina), the Center for Research, Transparency and Accountability (Serbia) and Citizens Association MOST, a conference “E-transparency in the region” will be organized onFebruary 7th 2014 (Friday).

The conference is actually a sum of 4 consecutive conferences which will be held in the same day in each of the countries participating in the project and will be carried through live broadcast on the internet from each event. The theme of the conference in Macedonia is “E-transparency of the institutions in the country”and will begin at 12:00 am. The conference will be held at the premises of Citizens Association MOST.

10:00-11:00 Montenegro LIVE STREAMING

11:00 – 11:30 Serbia LIVE STREAMING

12:00 – 12:30 Macedonia LIVE STREAMING

13:00 – 13:30 Bosnia and Herzegovina LIVE STREAMING

AGENDA

Follow on Twitter  #evlade

In the frames of the regional project “Using New Media to Promote Government Transparency”, Citizens Association MOST held a press conference on which the results from the monitoring of the web pages of the governments and ministries from the region were presented.

The project “Using New Media to Promote Government Transparency”, consists of monitoring of the web pages of the governments and ministries from the region, in two areas of good governance:

  • openness of the institutions
  • interaction with society/citizens

Press release

Results