Петта фаза на Мобилен Парламент

Општа цел: Придонес кон зголемена доверба во демократијата, преку подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните, граѓанските групи, пратениците и локалната власт преку овозможување демократска дебата за прашања релевантни за пристапување на земјата во ЕУ и на тој начин влијание врз креирањето политики и донесувањето одлуки на национално и локално ниво.

Специфична цел 1: Да се ​​зголеми одговорноста и отчетноста на избраните претставници кон граѓаните и подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните, граѓанските групи, пратениците и единиците на локалната самоуправа;

Специфична цел 2: Да им се овозможи на жените, социјално ранливите групи, земјоделските производители, групите за заштита на животната средина, заштитници правата на децата и правата на Ромите преку директна комуникација со избраните претставници ефикасно и ефективно да се залагаат за позитивни промени на локално и на национално ниво;

Специфична цел 3: Да се ​​зголеми влијанието на целните групи во процесите на креирање политики и донесување одлуки на национално и локално ниво преку подготовка на аргументирани препораки за одржливи решенија.

Предвидени активности:

  • Подготвителна фаза

–      Подготовка и спроведување на теренска и медиумска кампања за промоција на проектот;

–      Истражување во 6 тематски приоритети: а) правата на жените и родовата еднаквост; б) еднакви можности; в) социјално ранливи лица и лицата со посебни потреби; г) регионални политики, со акцент на животната средина; д) за земјоделството и руралниот развој; ѓ) нелегалната миграција и прашања поврзани со лица кои бараат азил во земјите на ЕУ, со цел да се утврди нивната импликација и влијанието на различните заедници.

  • Спроведување на 20 состаноци / јавни дебати во сите 6 изборни единици со граѓаните, граѓанските групи, пратениците и претставниците од единиците на локална самоуправа за прашања од локално значење

– Комуникација со пратеници, единици на локална самоуправа, мобилизација на целните групи и граѓанските организации, со цел да се обезбеди нивното присуство на состаноците / јавните дебати;

– Одржување на состаноци / јавни дебати во врска со претходно избрани прашања од локално значење;

– Подготовка на извештаи со препораки за решавање на локалните проблеми од секоја одржана средба;

– Споделување на извештаите со препораки до јавноста, пратениците и локалните власти.

  • Мониторинг на работата на Собранието и на единиците на локалната самоуправа и информирање на јавноста за напредокот во однос на препораките од средбите

–      Следење на седниците за пратенички прашања во Собранието на РМ;

–      Следење на седниците на советите на единиците на локална самоуправа;

–      Продукција на квартални видео емисии во врска со локалните проблеми и препораките за нивно надминување, како и нивно емитување на локалните медиуми;

–      Подготвување на квартални извештаи за напредокот на препораките и нивно споделување со јавноста, Владата, пратениците и локалните власти.

Проектот е финансиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права

Овие извештаи се резултат на работата на Граѓанска асоцијација МОСТ и се изработен во рамките на проектот “Мобилен Парламент”, чија цел е да дадат придонес кон зголемена доверба во демократијата, преку подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните, граѓанските организации, пратениците и локалната власт и да овозможат вклучување  на  граѓаните во процесот на креирање политики и донесување на одлуки.

Податоците за напредокот и имплементацијата на препораките се официјални, добиени од интернет-страницата на Собранието на РМ и од единиците на локалната самоуправа.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 1

Ова е првиот извештај од серијата квартални извештаи кои ќе ги презентираат напредоците од одржаните средби помеѓу граѓаните и избраните претставници. Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките од првите 4 одржани средби и нивниот напредок, односно имплементација.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 2

Ова е вториот извештај од серијата квартални извештаи кои ќе ги презентираат напредоците од одржаните средби помеѓу граѓаните и избраните претставници. Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките од средбите во Крива Паланка, Гевгелија и Ресен, како и нивниот напредок, односно имплементација. Дополнително следен е и напредокот одпрвите 4 одржани средби.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 3

Ова е третиот извештај од серијата квартални извештаи кои ќе ги презентираат напредоците од одржаните средби помеѓу граѓаните и избраните претставници. Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките од средбите во Кавадарци, Шуто Оризари, Свети Николе, Струмица и Струга, како и нивниот напредок, односно имплементација. Дополнително следен е и напредокот од изминатите 4 одржани средби.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 4

Ова е четвртиот извештај од серијата квартални извештаи кои ќе ги презентираат напредоците од одржаните средби помеѓу граѓаните и избраните претставници. Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките од средбите во Скопје, Валандово, Кочани и Кичево,  како и нивниот напредок, односно имплементација. Дополнително следен е и напредокот од изминатите 4 одржани средби.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 5

Ова е петиот извештај од серијата квартални извештаи кои ќе ги презентираат напредоците од одржаните средби помеѓу граѓаните и избраните претставници. Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките од средбите во Штип, Тетово, Демир Хисар и Куманово, како и нивниот напредок, односно имплементација. Дополнително следен е и напредокот од изминатите одржани средби.

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ – ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 2.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Куманово

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО ДЕМИР ХИСАР – СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 5.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Демир Хисар

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ШАР ПЛАНИНА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 6.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Тетово

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “ПРАТЕНИЦИТЕ И ГРАЃАНИТЕ ОТВОРЕНО ЗА РОМСКИТЕ ПРАШАЊА ВО ОПШТИНА ШТИП” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 3.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Штип

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА КИЧЕВО” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 4.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Кичево

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЈАБОЛКИ ВО РЕСЕН” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 5.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Ресен

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “Предизвиците и проблемите со кои се соочуваат производителите на калинка и јапонско јаболко во Општина Валандово” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 4.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Валандово

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “Проблеми и предизвици на производителите на ориз во источниот дел на Македонија” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 3.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Кочани

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема „ Пратениците и граѓаните отворено за еколошките прашања во Струга“ која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореше пратеникот од Изборната единица 5.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Струга

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “Каков воздух ќе дише Скопје оваа зима?” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборните единици 1 и 2.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Скопје

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “Предизвици на производителите на градинарски производи во општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 4.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните од ИЕ 4 одржана во Струмица

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “Проблемите и предизвиците на земјоделските производители од Свети Николе” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 3 и градоначалникот на Општина Свети Николе.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во општина Свети Николе

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “Пратениците и граѓаните отворено за ромските прашања и правата на жената во општина Шуто Оризари”  која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборните единици 1 и 2 и претставници од Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните одржана во Шуто Оризари

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема „Проблемите и предизвиците на лозарите во тиквешкиот регион “  која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 4 и градоначалникот на општина Кавадарци.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните од ИЕ 4 одржана во Кавадарци

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема „Предизвиците со илегалната миграција и барателите на азил“  која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата “Предизвиците со илегалната миграција и барателите на азил” беше да го презентира проектот “Мобилен Парламент”, но истовремено и да поттикне дебата помеѓу граѓаните од Гевгелија и нивните избрани претставници за ова прашање кое е локален, но и национален проблем. На средбата беа поканети пратеници од Изборната Единица 4 од сите пратенички групи од Собранието, градоначалникот на општина Гевгелија, претставници на Министерство за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, УНХЦР, Меѓународна организација за миграција, членови на НВОи и граѓани.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните од ИЕ4 одржана во Гевгелија

Граѓанската асоцијација МОСТ Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема „Дали зголемената урбанизација го уништува Охридското езеро?“ која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на настанот беше да го презентира проектот “Мобилен Парламент”, но истовремено да им овозможи на граѓаните од Охрид и нивните избрани претставници да разговараат за ова прашање имајќи ја во предвид заложбата за се поголема урбанизација на Охрид и охридското крајбрежје, но и дилемите на експертите и еколошките друштва за ваквите активности.

Оваа средба беше дел од низата средби кои ќе се одржат низ државата со цел граѓаните преку директна комуникација со нивните избрани претставници да разговараат за нивните проблеми и да изнајдат соодветни решенија.

Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките кои произлегоа од текот на дискусијата на средбата, како и дополнителни информации за проектот и настанот.

Се надеваме дека истиот ќе биде земен во предвид при процесот на донесување на одлуки и креирање политики и ќе придонесе кон зачувување на Охридското Езеро.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните од ИЕ5 одржана во Охрид

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема „Промоција и брендирање на локалните производи “  која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на средбата беше преку директна комуникација со избраните претставници да се разговара за ова прашање, но и да се разрешат дилемите на граѓаните за овој процес. Истовремено, преку настанот да се придонесе кон зголемување на  свеста на граѓаните за ваквите можности. Дебатата беше јавна и на неа присуствуваат сите заинтересирани граѓани. На дебатата говореа пратениците од Изборната единица 3, градоначалникот на општина Крива Паланка, како и претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните од ИЕ3 одржана во Крива Паланка

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема “Пратениците и граѓаните за почист воздух во Битола” која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на настанот беше да го презентира проектот “Мобилен Парламент”, но истовремено и да поттикне дебата помеѓу граѓаните од Битола и нивните избрани претставници за ова прашање кое е локален, но и национален проблем. Оваа средба беше дел од низата средби кои ќе се одржат низ државата со цел граѓаните преку директна комуникација со нивните избрани претставници да разговараат за нивните проблеми и да изнајдат соодветни решенија.

Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките кои произлегоа од текот на дискусијата на средбата, како и дополнителни информации за проектот и настанот.

Се надеваме дека истиот ќе биде земен во предвид при процесот на донесување на одлуки и креирање политики и ќе придонесе кон подобрување на квалитетот на воздухот во Битола, но и во цела Македонија.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните од ИЕ5 одржана во Битола

Јавна средба на тема “Пратениците и граѓаните отворено за ромските прашања и проблеми”, се одржа во Прилеп, во организација на Граѓанската асоцијација МОСТ. Целта на настанот беше да го презентира проектот “Мобилен Парламент”, но истовремено и да поттикне дебата помеѓу граѓаните од Прилеп и нивните избрани претставници за ова прашање кое е локален, но и национален проблем. Оваа средба е дел од низата средби кои ќе се одржат низ државата со цел граѓаните преку директна комуникација со нивните избрани претставници да разговараат за нивните проблеми и да изнајдат соодветни решенија.

На јавната средба говореа пратеници од Изборната единица 4, а беа поканети и претставници од локалната самоуправа и од Министерството за труд и социјална политика.

На дебатата учество земаа и локални граѓански организации, претставници на општинските ограноци на политичките партии во Прилеп и како сите заинтересирани граѓани. Учесниците имаа можност да дискутираат за проблемите на ромската популација во Прилеп и притоа истакнаа дека во Република Македонија иако постои интерес за решавање на проблемите на Ромите сеуште не е достигнато потребното темпо за надминување на истите. Според присутните граѓани најголемите приоритети на оваа популација се образованието, здравството, домувањето и вработувањето. Она што особено ги загрижува е дискриминацијата која постојано присутна кога станува збор за оваа популација на граѓани.

Целта на проектот „Мобилен Парламент“ е да даде придонес кон зголемена доверба во демократијата, преку подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните, граѓанските организации, пратениците и локалната власт и овозможување на демократска дебата за прашања релевантни за пристапувањето на земјата во ЕУ, на начин кој влијание врз креирањето на политики и донесувањето на одлуки на национално и локално ниво.

Извештај од јавната средба на пратениците со граѓаните од ИЕ4 одржана во Прилеп

Граѓанската асоцијација МОСТ со задоволство Ви го презентира извештајот од јавната средба на тема „Каков воздух ќе дише Тетово оваа зима?“ која беше одржана во рамките на проектот „Мобилен Парламент“.

Целта на настанот беше да го презентира проектот “Мобилен Парламент”, но истовремено и да поттикне дебата помеѓу граѓаните од Тетово и нивните избрани претставници за ова прашање кое е локален, но и национален проблем. Оваа средба беше дел од низата средби кои ќе се одржат низ државата со цел граѓаните преку директна комуникација со нивните избрани претставници да разговараат за нивните проблеми и да изнајдат соодветни решенија.

Во овој извештај се содржани заклучоците и препораките кои произлегоа од текот на дискусијата на средбата, како и дополнителни информации за проектот и настанот.

Се надеваме дека истиот ќе биде земен во предвид при процесот на донесување на одлуки и креирање политики и ќе придонесе кон подобрување на квалитетот на воздухот во Тетово, но и во цела Македонија.

Извештај од јавната средба на пратениците од ИЕ6 со граѓаните одржана во Тетово