KONFERENCË: “PËRFORCIMI I BASHKËPUNIMIT MES KUVENDIT DHE OJQ-VE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË”

Në prill të vitit 2003 në bashkëpunim me Institutin nacional demokratik ishte e organizuar konferencë në temë “Përforcimi i bashkëpunimit mes Kuvendit dhe OJQ-ve në Republikën e Maqedonisë”.
Qëllimi i konferencës ishte që së bashku të gjenden mënyra për bashkëpunim më aktiv të ndërsjellë dhe të vendosen drejtime të komunikimit të ndërsjellë.

Në konferencë morën pjesë 37 përfaqësues nga organizatat qytetare dhe 15 deputet në Kuvendin e RM-së.
Nga konferenca rrjedhën rekomandime çka është ajo që duhet ta bëjnë të dyja anët me qëllim që të zmadhohet pjesëmarrja qytetare në procesin e krijimit të politikave dhe vendimmarrjes, dhe nga ana tjetër si të zmadhohet përfaqësimi kualitativ i interesave qytetare të pranuara nga deputetët. Rekomandimet nga kjo konferencë ishin fillim për një pjesë të projekteve të cilat më vonë i zhvilloi dhe realizoi MOST-i.

Raport

Periudha e implementimit
Prill 2003

Projekti financiarisht ishte i përkrahur nga ana e ABBA CEELI dhe CIDA.