Свесните и активни граѓани водат кон одговорна власт,што е пак основа за одржливо и демократско градење на општеството во Македонија, регионот и светот.

Да се поттикнат и мобилизираат граѓаните да станат активни учесници во демократијата во Македонија на национално и локално ниво

Да се поддржуваат напори и организираат активности за реформирање на институциите и процесите со цел тие да станат поодговорни, потранспарентни и поотворени кон потребите на граѓаните

да се зајакне капацитетот на граѓанското општество со цел истото да овозможи гласност и простор за граѓанска акција на одржлива основа

МИСИЈА

МОСТ работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги користат своите права со цел зајакнување на демократската култура во Македонија, зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.

ВИЗИЈА

Свесните и активни граѓани водат кон одговорна власт, што е пак основа за одржливо и демократско градење на општеството во Македонија, регионот и светот.

ИСТОРИЈА

Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, невладина и непартиска организација, оформена во 2002 година од претставници на 20 граѓански организации од цела Македонија. Граѓанската асоцијација МОСТ денес е препознатлива по нејзината непристрасност, кредибилитет, веродостојност, професионализам и добро управување.

 • Организацијата ги исполнува своите обврски според законите на Република Македонија и според обврзувачките меѓународни договори, и  силно се спротивставува на и не учествува во активности поврзани со корупција, поткуп или било какви останати финансиски неправилности или незаконитости;
 • Организацијата ги спроведува своите активности за доброто на другите, без оглед дали се работи за пошироката јавност или пак за одреден сегмент од истата;
 • Организацијата е свесна дека со своето однесување и активности влијае врз перцепцијата на јавноста за граѓанските организации и дека има одговорност за довербата на јавноста во граѓанските организации;
 • Организација е одговорна за своите постапки и одлуки, не само пред своите донатори и  државните органи, туку и пред луѓето за кои делува, својот персонал и членови, партнерските организации и пред пошироката јавност;
 • Организацијата промовира концепт на полова, етничка, национална и верска еднаквост, како и вклученост на лицата со посебни потреби;
 • Организацијата покажува разбирање за моралните вредности, религијата, обичаите, традициите и културата на заедниците за кои делува, како и на својот персонал и членовите;
 • Организацијата промовира организациска култура која ги почитува разновидните и посебни индивидуални придонеси на целокупниот персонал и  членови на организацијата;
 • Во рамките на процесот за избор на членови на персоналот, организацијата обезбедува еднакви можности без оглед на расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба односно инвалидност на кандидатот, како и религиозната, политичката или друга припадност, членството во синдикати, националното или социјалното потекло, семејниот статус, благосостојба, сексуална ориентација или останати лични карактеристики на кандидатот;
 • Организацијата обезбедува можности за индивидуален развој и усовршување на персоналот, и  поттикнува атмосфера во која одговорните го охрабруваат личното усовршување на членовите од персоналот;
 • Сите членови на персоналот  се еднакво и праведно третирани, како индивидуи со права што треба да се почитуваат и бранат. Нивните права на слобода на здружување, совест и изразување мора да се почитуваат и заштитуваат;
 • Транспарентноста на работата на организацијата е обезбедена преку редовно известување на членовите на Собранието на организацијата и на целата јавност во поглед на сите форми на работа и активности;
 • Основните финансиски информации, раководната структура, активностите и листата на членови на персоналот и партнери на организацијата се достапни за јавно разгледување и организацијата  вложува напор да ја информира јавноста за својата работа како и за потеклото и користењето на своите ресурси.
 • Секој член на персоналот на Граѓанска Асоцијација МОСТ треба:
  • да ги почитува документите и политиките на организацијата;
  • да одржува добри односи со сите свои колеги и да го поттикнува тимскиот дух и солидарноста;
  • да одржува добри односи со трети страни преку лојалност и заштита на интересите на организацијата;
  • да ја почитува доверливоста на чувствителните информации во врска со организацијата, нејзините членови, донатори, членовите на Управниот Одбор и членовите на персоналот;
  • да не ја злоупотребува базата на податоци или интелектуалната сопственост на организацијата за свои лични интереси или во корист на трети страни;
  • да не прифаќа провизии, подароци, исплати, заеми, ветувања за идни користи или други предмети со вредност од секој кој има или може да има некоја корист од организацијата, освен повремените подароци од симболичен износ кои се во согласност со добрата деловна етика;
  • да го почитува работното време;
  • да ги извршува неговите/нејзините должности и обврски на професионален начин, одговорно и навремено;
  • да не оштетува или уништува имот кој припаѓа на организацијата или на некој од неговите/нејзините колеги, своеволно или преку небрежност;
  • да се воздржи од било какво вознемирување (физичко, сексуално или психолошко – мобинг);
  • да не предизвикува неред или да се однесува недолично;
  • да не внесува, користи или да биде под дејство на алкохол или наркотици;
  • да се облекува соодветно;
  • да се грижи за хигиената во рамките на неговата/нејзината канцеларија и во останатите простории на организацијата.