Годишни извештаi за годините:

 12.06.2019
Граѓанската асоцијација МОСТ го објави годишниот извештај за работата во 2018 година.
 30.04.2018
Граѓанската асоцијација МОСТ го објави годишниот извештај за работата во 2017 година.

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ одржано на 09.05.2016 беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2015 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2016 година. На оваа седница и претходеше и седницата на управниот одбор (30.04.2016) кој го одбри годишниот извештај за 2015 година за работата на МОСТ.

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2013 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2014 година.

 

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2016 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2017 година

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2014 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2015 година.

На 29.04.2013 година, беше одржано Годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ на кое беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2012 година, како и Деловникот за работа на Собранието. Во рамките на седницата членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2013 година.

Граѓанската асоцијација МОСТ, денес 30.04.2012, го одржа своето Годишно собрание. На Собранието беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на Граѓанска асоцијација МОСТ во 2011 година, како и Стратешкиот план за периодот 2012-2015 година. Во рамките на седницата беше извршена и презентација за работата на Управниот одбор во 2011 година.

 

 

 Граѓанската асоцијација МОСТ го објави годишниот извештај за работата во 2010 година.