Годишни извештаi за годините:

 30.04.2018
Граѓанската асоцијација МОСТ го објави годишниот извештај за работата во 2017 година.

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ одржано на 09.05.2016 беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2015 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2016 година. На оваа седница и претходеше и седницата на управниот одбор (30.04.2016) кој го одбри годишниот извештај за 2015 година за работата на МОСТ.

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2013 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2014 година.

 

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2016 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2017 година

На годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2014 година. Во рамките на седницата, членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2015 година.

На 29.04.2013 година, беше одржано Годишното собрание на Граѓанската асоцијација МОСТ на кое беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на МОСТ во 2012 година, како и Деловникот за работа на Собранието. Во рамките на седницата членовите на Собранието исто така беа информирани и за планираните проекти и активности во 2013 година.

Граѓанската асоцијација МОСТ, денес 30.04.2012, го одржа своето Годишно собрание. На Собранието беа усвоени наративниот и финансискиот извештај за работата на Граѓанска асоцијација МОСТ во 2011 година, како и Стратешкиот план за периодот 2012-2015 година. Во рамките на седницата беше извршена и презентација за работата на Управниот одбор во 2011 година.

 

 

 Граѓанската асоцијација МОСТ го објави годишниот извештај за работата во 2010 година.