Мојот пратеник

Општи податоци за проектотТргнувајќи од фактот дека демократијата најдобро функционира кога граѓаните се запознаени и вклучени во процесот на креирање
View Details

Право да знаеш

Увод / Резиме/ Основни податоци Проектот е развиен како надградба на проектот www.pravo.org.mk чие спроведување е започнато во 2004 годна. Општата цел

View Details

Мојот Парламент

Општи податоци за проектотМојот Парламент е акциско - истражувачки проект кој преку набљудување и истражување  ја известува јавноста за употребата
View Details

Отворени листи

Општи податоци за проектотПотребата од постојана еволуција на изборниот систем наложува тој повремено да се менува и усовршува. Со оваа
View Details

Прв пат гласам

Основни податоци за проектот Идејата за спроведување на проектот произлезе од потребата за постојана и континуирана едукација на гласачите. Во

View Details