Застапување за отворени листи

Отворени листи

Општи податоци за проектот
Потребата од постојана еволуција на изборниот систем наложува тој повремено да се менува и усовршува. Со оваа промена тој ќе овозможи поголемо ниво на вклученост и заинтересираност на граѓаните за изборите. Исто така, унапредувањето на изборниот систем позитивно ќе влијае врз зајакнувањето на внатрепартиската демократија, намалувањето на степенот на централизираност во политичките партии, како и повисокото ниво на одговорност на политичките претставници пред граѓаните.

Воведувањето на системот на отворени листи би имало неколку предности: ќе им овозможи на граѓаните да изберат точно за кој/и кандидат/и сакаат да гласаат што ќе ги зголеми легитимитетот и одговорноста на избраните претставници; ќе го зголеми нивото на внатрепартиска демократија што ќе доведе до поголемо влијание на локалните ограноци на партиите врз централата; ќе го зголеми квалитетот на предложените кандидати и, соодветно, нивните кампањи; ќе воведе систем на заслуги при креирањето на листите, со што ќе се намалат шансите за кандидирање на слаби кандидати, партиски послушници итн.

Цел на проектот
Да ја подигне свеста кај граѓаните за системот со отворени листи како модалитет на пропорционалниот изборен систем. Преку системот на отворени листи, граѓаните, покрај тоа што гласаат за предложените листи на кандидати, ќе можат да гласаат и индивидуално за поединечните кандидати на листите.

Специфични цели

  • Зголемување на свеста на јавноста и собирање на јавна поддршка за концептот за отворени листи;
  • Поттикнување на масовна дебата во сите сфери на општеството за значењето на претставувањето на пропорционален систем со отворени листи;
  • Лобирање за измена и надополнување на Изборниот законик, во насока на воведување на пропорционален систем со отворени листи.

Овој проект е финансиски поддржан од: Амбасадата на Кралството Холандија, Амбасадата на Соединетите Американски Држави и Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.

www.otvorenilisti.org

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction