Parlamenti Mobil

Të dhëna të përgjithshme për projektinDemokracia si proces, vetvetiu paraqet qeverisjes së shumicës së popullit dhe ajo më mirë funksionon
View Details

Adresar i OJQ-ve

Adresar i Organizatave joqeveritare THIRRJE PUBLIKE Të shoqatave të qytetarëve AQ MOST në kuadër të programës Institucione të hapura do
View Details