Deputeti Im

Të dhëna të përgjithshme për projektin
Duke u nisur nga fakti se demokracia më së miri funksionon kur qytetarët janë të njoftuar dhe të përfshirë në procesin e krijimit të politikave, MOST-i aktivitetet e veta i drejton në edukimin dhe informimin e qytetarëve, me çka jep kontribut në zhvillimin e shoqërisë më demokratike. Përveç kësaj, zmadhimi i transparencës dhe përgjegjësitë e institucioneve, procesit, i jep vlerë plotësuese.

Në vitin 2003 dhe fillimi i vitit 2004 ishte e realizuar pilot faza e projektit. Në tetor të vitit 2006, MOST-i dhe Kuvendi i RM-së, firmosën Memorandum për bashkëpunim të projektit Deputeti Im. Me Memorandum u vendos mënyra e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe koordinimi i aktiviteteve në sferën e informimit të qytetarëve për punën e përfaqësuesve të zgjedhur të tyre në Kuvendin e RM-së.

Raporti “Deputeti Im” bazohet në prezantimin e të dhënave sipas paraprakisht kritereve të vërtetuara. Të dhënat për punën e deputetëve bazohen në informacione zyrtare nga Kuvendi i RM-së. Përveç të dhënave të fituara nga Kuvendi i RM-së, raporti përmban edhe të dhëna për takimet e deputetëve me qytetarët dhe organizatave qytetare në kuadër të Parlamentit Mobil, hulumtimit të mendimit publik, si dhe të dhëna për shfrytëzimin e shërbimeve nga Zyra për kontakt mes Kuvendit të RM-së dhe OJQve nga ana e deputetëve.

Raporti për punën e deputetëve ishte i botuar 2 herë në vit, në shkurt dhe shtator. Secili raport ishte për periudhën prej 6 muajsh në kohëzgjatje prej 2 vjetëve.

Qëllimi i projektit
Qëllime kryesor ishte të zmadhohet kooperativiteti i hapjes së deputetëve të Kuvendit të RM-së, ndaj nevojave të qytetarëve dhe përmirësimin e kualitetit të punës së tyre, përmes informimit të opinionit për efektet nga e njëjta. E njëjta do të kontribuojë edhe për artikulimin e interesave dhe nevojave të qytetarëve dhe organizatave qytetare në procesin e krijimit të politikave dhe miratimin e ligjeve në Kuvendin e RM-së.

Qëllimet specifike

  • Zmadhimin e  llogaridhënies dhe përgjegjësitë e deputetëve ndaj nevojave të qytetarëve;
  • Vlerësimi i kualitetit të punës së deputetëve;
  • Informimi i qytetarëve për punën e përfaqësuesve të zgjedhur të tyre në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Periudha e implementimit
Nëntor 2006- Janar 2009

Arritjet

  • Të përgatitura, botuara dhe promovuar 4 raporte gjysmëvjetore “Deputeti Im”;
  • Të shpërndara gjithsej 240000 ekzemplar deri te qytetarët;
  • I zmadhuar numri i ligjeve të propozuara nga ana e deputetëve;
  • I zmadhuar numri i pyetjeve të deputetëve;
  • Të vendosura standarde për vëzhgim të punës së deputetëve;
  • Vetëdije e zmadhuar e qytetarëve për punën e përfaqësuesve të zgjedhur të tyre;
  • Kapacitet i zmadhuar i administratës në Kuvend;

Arritja kryesore e projektit është arritja e qëndrueshmërisë së përgjithshme dhe institucionalizimi. Pas botimit të raportit të katërt “Deputeti Im” projekti iu dorëzua Kuvendit të RM-së. Sot, Kuvendi i RM-së vet i boton raportet.

Ky projekt financiarisht ishte i përkrahur nga Fondi Ballkanik për Demokraci, Fondi Nacional për Demokraci  dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës.

HOW MUCH WORK WAS DONE AND WHAT WAS DONE BY THE REPRESENTATIVES OF THE NEW COMPOSITION OF THE PARLIAMENT
Monitoring of the work of the Parliament of R Macedonia

The monitoring of the performance of the Representatives of the Parliament of R Macedonia  was conducted by the Citizens Association MOST in the period between constitutional day of the new Parliamentary composition and 31 December inclusive.

During the monitoring period the Parliament conducted 81 sessions and enacted 262 laws. Out of these laws, 30 laws were enacted on the fourteenth session (24.07.2008) and on the twentieth session conducted on 01.08.2008, 42 laws were enacted and 12 ratifications were passed.

In the beginning of January 2009 at the request of the Citizen’s Association MOST and for the benefit of the project “Mp’s Performance”, the Institute for democracy “Societas Civilis” conducted public opinion poll. The survey was conducted on a statistical sample of 1110 respondents divided on different bases: gender, age, education, occupation, ethnical background, and location and election unit.

On the question “How often do you watch the Parliamentary channel i.e. Parliamentary sessions?14,1% of the respondents answered that they watch the Parliamentary channel every day, and 13.3% answered that they watch it at least twice or three times a week. The highest percent of the respondents (38,2) answered they rarely watch the sessions. 24% of the respondents have never watched Parliamentary sessions.

The citizens estimated the work of the Parliament with average grade of 2.43. Most of the respondents (34.5%) estimated the work with grade 3, and 49.5% in total rated the work with small grade. The Parliament got excellent grade for its work from 4.7% of the respondents. The role that the Parliament has in the decision making process is estimated as partial or minor by 57.8%. 31.3% of the citizens reckon that the Parliament has great role in the decision making processes.

Regarding the question “Do you reckon that the Parliament is independent from the Government in the process of enacting laws?most of the respondents answered it is completely (42.1%) or partially (25.9%) dipendant. Just a little part (8.6%) of the respondents thinks that the Parliament is independent in this case.

As to the question Do thing the Representatives are doing their job properly?most of the respondents or 60.5% answered negatively and positive answer was given by 27.1%.

The next question raised to the respondents was: Did you have a meeting with Representative from your Election Unit after the conduct of the elections?The largest number of the respondents (76.3%) answered that there was not such a meeting. 23% of the citizens had meetings. Out of the citizens who had meetings with Representative 32.9% said it was a private meeting, and 23% of them met in the Offices for communication with citizens.

22.9% of the interviewed citizens are familiar with the initiative that was taken by the Representative regarding a problem in their Election Unit, and 62.8% do not know that there are such initiatives.

The monitoring of the work of the Parliament and MPs is a part of the “MP’s Performance” project and in direction to conduct this project the Citizen’s Association MOST and Parliament of R Macedonia have signed Memorandum of cooperation. This is the fourth and last report based on the official data obtained from the Parliament of R Macedonia and it covers the period 21 Jun – 31 December 2008. Since this project has achieved its sustainability, MOST hands over the publishing of this report to the Parliament of R Macedonia.

The report “MP’s Performance” is a tool which presents to the citizens the information on the work of the MPs, attendances and absences from the sessions, number of raised Representatives’ questions and etc. In addition the Citizen’s association MOST presents the official data received from the Parliament of R Macedonia, without analyzing and commenting it.

 “MP’s Performance” is supported by NED (National Endowment for Democracy), Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Skopje and Balkan Trust for Democracy (BTD).

SA PUNUAN DHE ÇKA PUNUAN DEPUTETËT NGA KJO PËRBËRJE

Monitorim i punës së Kuvendit të R Maqedonisë

1 shtator 2007 – 31 janar 2008

Monitorimi i punës së deputetëve dhe Kuvendit të R Maqedonisë, të cilën e realizoi Asociacioni qytetar MOST në periudhë prej 1 shtatorit 2007 deri më 31 janar të vitit 2008.

Në periudhë 15-18 shkurt 2008, në ekzemplar statistikor prej 1110 të ankteruarve është realizu ekzaminim i mendimit publik nga ana e Institutit për demokraci “Societas Civilis” në kërkesë të Asociacionit qytetar MOST, për nevojat e projektit “Deputeti Im”.

Lajmërim për media…

e-file…

 SA PUNUAN DHE ÇKA PUNUAN DEPUTETËT NGA KJO PËRBËRJE
Monitorim i punës së Kuvendit të R Maqedonisë

 

Asociacioni qytetar MOST në kuadër të projektit Deputeti Im publikoi raportin e dytë nga Monitorimi i punës së deputetëve dhe Kuvendit të R Maqedonisë, në periudhë prej shkurtit 2007 deri në gusht të vitit 2007.

Në raport janë përfshier të dhëna nga anketimi i mendimit publik, që për nevojat e këtij projekti, u realizua në preiudhë prej 17-21 shtator në shembull statistikor prej 1118 qytetarë. 

  SA PUNUAN DHE ÇKA PUNUAN DEPUTETËT NGA KJO PËRBËRJE

                      Monitorim i punës së Kuvendit të R Maqedonisë

Monitorimi i punës së deputetëve dhe Kuvendit të R Maqedonisë, të cilën e realizoi Asociacioni qytetar MOST në periudhë prej gushtit 2006 deri në janar të vitit 2007, tregon se: 

– 12 deputet, ose 10% nga përbërja e përgjithshme e deputetëve, kanë qenë të pranishëm në të gjitha 90 seancat e mbajtura në Kuvendin e R Maqedonisë (Violeta Tasheva, Goce Markoski, Svetllana Jakimovska, Jagotka Ivanovska, Nada Stançevska, Nadica Tançeva-Tulieva, Vasko Shutarov, Katerina Dimeska, Oliver Derkoski, Sonja Gellova-Stojanova, Cvetko Grozdanov dhe Ruzha Gjorgjeska)